chở nước

xe ô tô chở nước phun tưới nước, rửa đường, tưới cây xanh, cung cấp nước sinh hoạt, vận chuyển nước sạch.
Tổng số: 34 bản ghi - Trang: 1 / 2