tờ khai lệ phí trước bạ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
Mẫu số: 02/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao)
  [01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh    
  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    
           
 
A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:
[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):
[05] Mã số thuế (nếu có):
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ: ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:..........................................ngày .................................................
I- ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:
1. Loại tài sản ( ô tô, xe máy, tàu thuyền...):
2. Tên hiệu tài sản:
3. Nước sản xuất:
4. Năm sản xuất:
5. Dung tích xi lanh:
6. Trọng tải ( hoặc công suất):
7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái ( đối với phương tiện chở khách):
8. Chất lượng tài sản:
9. Số máy:
10. Số khung:
11. Biển kiểm soát:
12. Số đăng ký:
13. Trị giá tài sản (đồng):
( Viết bằng chữ: )
II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN:
1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản:
2. Địa chỉ:
3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản:
III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP HOẶC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):
 
IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:
 
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số
Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 Bài viết khác:

chi phí đăng ký, đăng kiểm khi mua xe

tờ khai đăng ký xe ô tô

Thủ tục đăng kiểm ô tô và mức phí mới nhất

Thủ tục đăng ký xe ô tô, hướng dẫn thủ tục đăng ký và sang tên

Tuyển dụng