tờ khai đăng ký xe ô tô

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        Mẫu số 01
                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA
                                             _________________________                                ngày 16/06/2020 của Bộ Công an
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)
A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)
Tên chủ xe :................................................................................. Năm sinh: ....................
Địa chỉ :.........................................................................................................................................................................
                       
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe
 
Cấp ngày ………/........ /..............; tại:................................................................
                       
 
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục
 
cấp ngày ........../……./..............; tại.................................................................
                       
 
Điện thoại của chủ xe  Email:......................................................
                       
 
Điện thoại của người làm thủ tục Email:.................................
               
 
Số hóa đơn điện tử        Mã số thuế …………………………………
                       
 
Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ     Cơ quan cấp:................................
 
                       
Số tờ khai hải quan điện tử        Cơ quan cấp:..................................
 
                       
 
Số sêri Phiếu KTCLXX    Cơ quan cấp:.................................................
Số giấy phép kinh doanh vận tải ……………………………………….cấp ngày…../....../….... tại …………………………….
    Số máy 1 (Engine N0)                                                              
                                                               
    Số máy 2 (Engine N0)                                                              
                                                               
     Số khung ( Chassis N0)                                                              
 

Nơi dán bản cà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

 
Loại xe:…………………; Màu sơn: ................; Nhãn hiệu:.................; Số loại:..................................
            Đăng ký mới □                      Đăng ký sang tên □                           Đăng ký tạm thời
Đổi lại, cấp lại đăng ký xe Lý do...................................................................................................
Đổi lại, cấp lại biển số xe Lý do....................................................................................................
Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before law for the vehicle documents in the file).
….., ngày (date)…….. tháng........ năm…..…..
       CHỦ XE (Owner's full name)
                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
                                                                                                (Sinature, write full name....)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE
            BIỂN SỐ CŨ:............................ BIỂN SỐ MỚI: …………………………..
Nơi dán bản cà số khung (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE

Kích thước bao: Dài.............../.................m;        Rộng................................m;      Cao..................................m
Khối lượng bản thân:.............................kg; Kích cỡ lốp:.............................. .......................................
Màu sơn:.....................; Năm sản xuất:............; Dung tích xi lanh: ................... cm3
Khối lượng hàng chuyên chở:........................;Khối lượng kéo theo:........................................................kg
Kích thước thùng:.................................. mm; Chiều dài cơ sở:.................................................        mm
Số chỗ ngồi:...............................; Đứng:......................................;  Nằm:............................................
THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE
TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP
1        
2        
3        
4        

…., ngày…. tháng…năm....
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
  1. …………….
(Ký và ghi rõ họ tên)
  1. ………………..
(Ký tên và đóng dấu)

                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

C. XÁC NHẬN THAY ĐỔI MÀU SƠN/XE CẢI TẠO CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE
Xác nhận chủ xe:..........................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................ ;Email:.............................................................................
Đã khai báo hồi:.........giờ...........phút; Ngày:..........tháng....... năm..... Tại:..........................................
Về các nội dung sau (3):..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
   ....,ngày....tháng.....năm.....                                                        ...., ngày….tháng.....năm....
    CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE                                                            (4) ....................
        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

________________________
  1. Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;
  2. Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.
  3. Chủ xe ghi các nội dung xe thay đổi màu sơn, xe cải tạo. (4) ở Bộ ghi Trưởng phòng hướng dẫn đăng ký, kiểm định; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP (đối với xe thay đổi màu sơ

 Bài viết khác:

xe ô tô hút chất thải 7 khối huyndai

xe bán lẻ xăng dầu lưu động

xe chở rác nhãn hiệu isuzu

xe cuốn ép rác nhãn hiệu dongfeng

chi phí đăng ký, đăng kiểm khi mua xe

tờ khai lệ phí trước bạ

Thủ tục đăng kiểm ô tô và mức phí mới nhất

Thủ tục đăng ký xe ô tô, hướng dẫn thủ tục đăng ký và sang tên

Tuyển dụng